Szakterületeim

Ingatlanjog

Magánszemélyek, valamint kis- és középvállalkozások részére vállalom ingatlanokkal (lakóingatlan, ipari ingatlan, valamint termőföld, telek stb.) kapcsolatos jogi ügyletek teljeskörű intézését, így többek között ezen ingatlanokkal kapcsolatos okiratok szerkesztését, ellenjegyzését, más által készített okiratok véleményezését, valamint bíróságok és más hatóságok előtti eljárásban ügyfeleim jogi képviseletét. A szerződések aláírására nem csak személyesen, hanem online formában is lehetőség van távazonosítás és távellenjegyzés útján.

Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések

 • ingatlan eladásával vagy ajándékozásával kapcsolatos szerződések (vételi ajánlat, előszerződés, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés) elkészítése, ellenjegyzése, véleményezése, jogi tanácsadás az ügylettel kapcsolatban, igény esetén vállalom a szerződés kötést megelőző egyeztetéseken történő részvételt is,
 • ingatlan használattal kapcsolatos szerződések (szolgalom, használat) és bérleti szerződések elkészítése, ellenjegyzése, véleményezése, jogi tanácsadás
 • ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések (jelzálog alapítása, opciós jog) szerkesztése, véleményezése, jogi tanácsadás
 • tartási és életjáradéki szerződés elkészítése, ellenjegyzése, véleményezése

Hagyatéki ügyek

 • örökléssel kapcsolatos tanácsadás, végrendelet szerkesztése, ellenjegyzése, véleményezése,
 • hagyatéki eljárással összefüggő jogi tanácsadás,
 • hagyatéki eljárásban jogi képviselet ellátása, mind a közjegyzői, mind a bírósági eljárásban

Társasházi ügyek

 • társasházi alapító okirat elkészítése, ellenjegyzése, véleményezése, módosítása, a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfeleltetése, földhivatalhoz történő benyújtása,
 • társasházak Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, már meglévő Szervezeti és Működési szabályzat módosítása, a hatályos jogszabályi előírásoknak történő megfeleltetése és ellenjegyzése, földhivatal előtti eljárásban a társasházak képviselete,
 • társasházi követelések kezelése (felszólító levelek elkészítése, fizetési meghagyási eljárás indítása és a társasház jogi képviselete az eljárásban, végrehajtás kezdeményezése), jogi tanácsadás a társasház fennálló tartozásainak kezelési módjára vonatkozóan,
 • jogi tanácsadás nyújtása a társasház részére
 • társasházak jogi képviseletének ellátása bíróságok előtt, felszámolási, valamint végrehajtási eljárásban, valamint más hatóságok előtt.

Ingatlannal kapcsolatos további ügyletek

 • ingatlanberuházásokhoz kapcsolódó generál kivitelezői szerződések, vállalkozási szerződések elkészítése az ügyfelek egyéni igényeihez igazodva, valamint szerződés tervezetek véleményezése,
 • projekt cégek alapítása, szerződések és szerződésminták elkészítése,
 • közös tulajdon rendezésével, megszüntetésével kapcsolatos szerződések előkésztése, véleményezése, valamint jogi képviselet ellátása bírósági eljárásban,
 • birtokvédelemmel kapcsolatos jogi tanácsadás, illetve jogi képviselet,
 • teljeskörű eljárás földhivatali ügyekben
 • jogi képviselet ellátása az építési hatóságok előtti engedélyezési eljárásokban

Társasági jog

Új céget alapítana, vagy a meglévőt módosítaná?

Kis- és középvállalkozások részére vállalom állandó megbízás, illetve keretszerződés vagy eseti megbízás alapján jogi tanácsadást, cégalapítást, változásbejegyezési eljárást, valamint követeléskezelés, területén történő jogi segítségnyújtást. A felsorolt jogterületekhez kapcsolódóan elkészítem a szükséges okiratokat, szerződéseket és szabályzatokat, valamint vállalom a már meglévő dokumentumok véleményezését és aktualizálását, valamint folyamatos jogi támogatás biztosítását és teljes körű jogi képviselet ellátását.

Cégalapítással kapcsolatos szolgáltatások

 • társaságok (bt., kkt. és kft.) alapításával kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás, ügyintézés,
 • társasági szerződések, alapító okiratok elkészítése és ellenjegyzése,
 • cégeljárásban való képviselet.

Komplex jogi szolgáltatás vállalkozók számára

 • keretszerződés formájában vállalom, kis-és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók számára folyamatos jogi támogató háttér biztosítását legyen szó akár egy problémára adható megfelelő jogi megoldás megtalálásáról, egy dokumentum (szerződések/szabályzatok) hatályos jogszabályoknak és hatósági előírásoknak megfelelő elkészítéséről, vagy már meglévő dokumentumok (szerződések/szabályzatok) véleményezéséről és jogi megfelelőségének biztosításáról,
 • meghatalmazás alapján jogi képviseletet is ellátok amennyiben hatóságok, vagy bíróság(ok) előtti eljárás szükséges.
 • A szolgáltatások pontos keretei (rendelkezésre állás formája, időtartama, gyakorisága és a díjazás) mindenkor az adott vállalkozás egyedi igényeinek megfelelően, közös egyeztetések során kerülnek kialakításra.

Cégmódosítással kapcsolatos szolgáltatások

 • társaságok (bt., kkt. és kft.) adataiban bekövetkező változás esetén változásbejegyzési/cégmódosítási eljárás teljes körű lefolytatása, a szükséges jogi dokumentáció elkészítése és benyújtása az illetékes cégbíróság részére,
 • jogi képviselet a változásbejegyzési eljárások során,
 • cégmódosításhoz kapcsolódó jogi tanácsadás,
 • üzletrészadásvétellel kapcsolatos okiratok elkészítése, valamint a szerződéstervezet jogi véleményezése.

További szolgáltatások

 • társaságok számára állandó jogi képviselete ellátása,
 • ügyvezetői, vezető tisztségviselői felelősséggel kapcsolatos kérdésekben jogi tanácsadás
 • társasági dokumentumok elkészítése (taggyűlési jegyzőkönyvek, meghívók)
 • társasági döntések előkészítéséhez kapcsolódó jogi tanácsadás

Követeléskezelés (felszámolás, csődeljárás) és végelszámolás

 • üzleti partnerek nem fizetése esetén vállalom a késedelmes követelésekkel kapcsolatban ügyvédi felszólító levelek elkészítését, továbbítását,
 • fizetési meghagyásos eljárás megindítását és ehhez kapcsolódó jogi képviselet ellátását,
 • a hitelező nevében felszámolási eljárás megindítását, valamint a felszámolási eljárásban jogi képviselet ellátását,
 • csődeljárásban történő eljárást és jogi képviseletet,
 • végelszámolással kapcsolatos jogi tanácsadást, teljes körű ügyintézést, a jogi dokumentáció elkészítését és jogi képviseletet,
 • végrehajtási eljárásban való jogi képviseletet, a bírósági végrehajtókkal való egyeztetést, végrehajtási eljárás megindításának kezdeményezését, végrehajtás megszüntetése iránti eljárásban történő jogi képviseletet

Munkajog

Jogi tanácsadás nyújtását vállalom vállalkozások, mint munkáltatók és munkavállalóik számára egyaránt, beleértbe a munkajogi és megbízási szerződésekkel, a munkajogviszonnyal és annak megszűnésével, valamint a munkajogi felelősséggel kapcsolatos ügyeket, továbbá a peres képviseletet.

 • munkáltatói/vállalkozási munkajogi szabályzatok elkészítése, véleményezése, a hatályos jogszabályoknak megfelelő aktualizálása/felülvizsgálata,
 • ügyfél igényeihez igazodó munkaszerződések, munkaköri leírások, tájékoztatók, valamint versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések, továbbá a munkajogviszony megszüntetésével kapcsolatos iratok elkészítése, véleményezése,
 • vezető állású munkavállalókkal megkötendő szerződések, megállapodások kidolgozása,
 • munkajogi peres eljárásban való képviselet,
 • munkáltató/vállalkozások részére munkajogi tanácsadás nyújtása
 • munkavállalók részére jogi tanácsadás annak érdekében, hogy tisztába legyen milyen jogai vannak egy-egy munkaügyi helyzetben (pld felmondás, munkaszerződés módosítás stb.)

Adatvédelem (GDPR) és e-kereskedelem

Kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozások és társasházak számára vállalok eseti vagy állandó megbízás alapján adatvédelemmel kapcsolatos jogi tanácsadást, adatvédelmi szabályzatoknak a hatályos GDPR rendelkezéseknek megfelelő elkészítését és felülvizsgálatát, társasházak részére a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek való megfeleltetését, valamint webshopot üzemeltető vállalkozások részére jogi dokumentumok (ÁSZF és szabályzatok) elkészítését és felülvizsgálatát.

 • jogi tanácsadás vállalkozások számára a hatályos GDPR rendelkezésekről, az annak történő megfelelés feltételeiről, a GDPR alapján kiszabható bírság elkerülése érdekében,
 • adatvédelemmel kapcsolatos dokumentumok (adatvédelmi szabályzatok) elkészítése, szabályzatok vagy szabályzat tervezetek véleményezése, hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő aktualizálása
 • a vállalkozás folyamatainak áttekintése annak érdekében hogy azok mindenben megfeleljenek az adatvédelemre és információbiztonságra vonatkozó szabályoknak,
 • társasházak számára a Szervezeti és Működési Szabályzatok felülvizsgálata annak érdekében, hogy ezen dokumentum megfeleljen a hatályos adatvédelmi előírásoknak, különös tekintettel a kamerás megfigyelő rendszert működtető társasházakra,
 • webshopot üzemeltető vállalkozások részére szabályzatok (Általános Szerződési Feltételek, Fogyasztóvédelmi tájékoztató, Panaszkezelési szabályzat, Adatkezelési szabályzat) elkészítése, valamint meglévő dokumentumok felülvizsgálata, folyamatos frissítése, továbbá jogi tanácsadás nyújtása.

Elérhetőségeim

Székhely:
1147 Budapest, Fűrész utca 30-32. I/7.
Iroda:
1143 Budapest, Szobránc utca 3-5. III./6.

iroda@drvarvolgyi.hu

 

+36-30-3811124